Φόρμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 'Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες'

Τα παρακάτω συνημμένα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μαζί με την αίτησή σας. Σημείωστε Χ δίπλα από κάθε δικαιολογητικό που συνυποβάλλετε με την πρότασή σας.

Συμπληρώστε έναν αριθμό (από 1 έως 3) δίπλα σε κάθε κατεύθυνση, βάζοντας 1 στην κατεύθυνση που αποτελεί την πρώτη σας επιλογή, 2 στην δεύτερη και 3 στην τρίτη, η οποία θα είναι και η τελευταία σας επιλογή. Εάν κάποια κατεύθυνση δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, μην επιλέξετε κάποια τιμή για αυτή.

Εάν το πτυχίο είναι από ΑΕΙ αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Εάν έχετε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, παρακαλούμε να τις αναφέρετε παρακάτω και να τις καταθέσετε μαζί με την αίτησή σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα , παρακαλούμε να την αναφέρετε παρακάτω.

Θα αξιολογηθεί η επίδοση του υποψηφίου σε σημαντικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται το ζητούμενο μάθημα, στην δεύτερη συμπληρώστε τον τίτλο του συναφούς μαθήματος που έχετε διδαχθεί και στην τρίτη στήλη τον βαθμό σας σε αυτό. Εάν δεν έχετε διδαχθεί σχετικό μάθημα με κάποιο ζητούμενο αφήστε κενό.

Ζητούμενο Μάθημα Αντίστοιχο Διδαχθέν Μάθημα Βαθμός
Μικτή Πραγματικότητα και Ηλεκτρονικός Πολιτισμός
Παγκόσμιος Ιστός και Διαχείριση Ψηφιακών Συλλογών
Επεξεργασία Σημάτων, Οπτικοακουστικές Τεχνικές και Υπηρεσίες για Πολιτισμικές Εφαρμογές
Αειφόρος Πολιτιστική Ανάπτυξη για Ψηφιακές Πόλεις
Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα
Ζητούμενο Μάθημα Αντίστοιχο Διδαχθέν Μάθημα Βαθμός
Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες
Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική
Διακυβέρνηση της Πληροφορίας και Συμμόρφωση / Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση Έξυπνων Πόλεων
Αειφόρος Πολιτιστική Ανάπτυξη για Ψηφιακές Πόλεις
Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα
Ζητούμενο Μάθημα Αντίστοιχο Διδαχθέν Μάθημα Βαθμός
Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Παροχής Περιεχομένου και Οχηματικές Τεχνολογίες
Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική
Διακυβέρνηση της Πληροφορίας και Συμμόρφωση / Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση Έξυπνων Πόλεων
Λογισμικό Διαδιακτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Εφαρμογές
Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα και Ρυθμιστικά Θέματα

Αν ναι, παρακαλούμε να τα αναφέρετε:

Εκκαθάριση