Φόρμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 'Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες'

Τα παρακάτω συνημμένα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μαζί με την αίτησή σας. Σημείωστε Χ δίπλα από κάθε δικαιολογητικό που συνυποβάλλετε με την πρότασή σας.

Συμπληρώστε έναν αριθμό (από 1 έως 3) δίπλα σε κάθε κατεύθυνση, βάζοντας 1 στην κατεύθυνση που αποτελεί την πρώτη σας επιλογή, 2 στην δεύτερη και 3 στην τρίτη, η οποία θα είναι και η τελευταία σας επιλογή. Εάν κάποια κατεύθυνση δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, μην επιλέξετε κάποια τιμή για αυτή.

Εάν το πτυχίο είναι από ΑΕΙ αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Εάν έχετε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, παρακαλούμε να τις αναφέρετε παρακάτω και να τις καταθέσετε μαζί με την αίτησή σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα , παρακαλούμε να την αναφέρετε παρακάτω.

Αν ναι, παρακαλούμε να τα αναφέρετε:

Εκκαθάριση