Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Α. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

Α1. Discriminant Techniques for Medical Prognosis Following Severe Head Injury.

Ph.D thesis, University of Bradford, 1987.

Στην εργασία αυτή, που αποτελεί διδακτορική διατριβή, κατασκευάζονται μοντέλα που δίνουν την πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόμου μετά από βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στη συνέχεια τα μοντέλα αυτά εφαρμόζονται επί συνόλου ασθενών για την ανίχνευση εσωκρανιακού αιματώματος.

Αναλυτικότερα: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή και γενική ανασκόπηση, των μεθόδων της διαχωριστικής ανάλυσης. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε μια επίσης ανασκόπηση των κλιμάκων μέτρησης βάθους κώματος και τον καθορισμό των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση.

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην γραμμική, κατά Fisher διαχωριστική συνάρτηση και στην σχέση των μεταβλητών μεταξύ τους. Εξετάζονται επίσης οι σχέσεις των μεταβλητών με το τελικό αποτέλεσμα και εισάγεται η έννοια της Ζώνης Αμφιβολίας.

Το λογιστικό μοντέλο επιβίωσης, εισάγεται στο κεφάλαιο ΙV και χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό μοντέλο με ανεξάρτητη μεταβλητή τα z-scores όπως αυτά έχουν προκύψει από την συνάρτηση Fisher. Στο κεφάλαιο V η ανάπτυξη αιματώματος εξετάζεται πιθανοθεωρητικά και μελετάται -σαν ειδική περίπτωση- η επιβίωση των ασθενών με πιθανά αιματώματα. Η εφαρμογή μεθόδων της διαχωριστικής ανάλυσης σε τρεις πληθυσμούς επιχειρείται στο κεφάλαιο VI όπου εισάγεται η έννοια της συμπληρωματικής διαχωριστικής ανάλυσης. Τέλος στο κεφάλαιο VII γίνεται αναφορά σε ένα καινούργιο σύνολο δεδομένων προερχόμενων από το νοσοκομείο Pinderfields της Β. Αγγλίας. Η ιδιαιτερότητα των δεδομένων αυτών επέβαλε την χρήση κάθε ημέρα, διαφορετικών διαχωριστικών συναρτήσεων με σκοπό το φιλτράρισμα και τον προσδιορισμό μεταβλητών μεγάλης διαχωριστικής δύναμης για κάθε ημέρα και την εισαγωγή μιας διπλής απορροφητικής αλυσίδας Markov για την περιγραφή της ελεγχόμενης διαδικασίας οξυγόνωσης.

 

Α2. Parameters Εstimation of the Gompertz distribution.

M.Sc thesis, Brunel University, 1981

Στην εργασία αυτή εκτιμώνται, με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας, οι παράμετροι της κατανομής Gompertz για απλά και ομαδοποιημένα δεδομένα χρόνων επιβίωσης πειραματόζωων που έπασχαν από θυμώδες λέμφωμα.

 

Α3. Seasonal Variation in the Frequency Distribution of Breast Cancer in Greek

women According to the Month of their Birth.

(Με Σ. Βασίλαρο Σ. Τσιλιακό κ.α.)

Journal of Cancer Research Clinical Oncology (1985) 110, pp 79-81

Στην εργασία αυτή μελετάται η κατανομή συχνότητας καρκίνου μαστού 1165 γυναικών σε σχέση με τον μήνα γέννησής τους.

 

Α4. Thyroid Disease in Patients with Benign and Malignant Mastopathy.

(Με Δ. Αδαμόπουλο, Σ. Βασίλαρο κ.α.)

Cancer Vol 57, No 1, pp 125-128, January 1986.

 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η συσχέτιση θυρεοειδοπάθειας με καλοήθη και κακοήθη μαστοπάθεια.

 

Α5. Developing Replacement Policies for Failing Components using Discriminant

Analysis.

(Με D. Jerwood)

Reliability data collection and use in risk and availability assessment” pp 186-193 1986

Στην εργασία αυτή επιχειρείται με την χρήση διαχωριστικών τεχνικών η ανίχνευση των εξαρτημάτων που πρόκειται ν΄αντικατασταθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας μιας μηχανής σε σχέση με το κόστος λειτουργίας.

 

Α6. Application of Multivariate Techniques to Monitor System Reliability

and Detect Common-Mode Failure.

(Με D. Jerwood)

Reliability 2b/5/1-10, 1987.

 

Στην εργασία αυτή εφαρμόζονται διαχωριστικές τεχνικές για την παρακολούθηση της απόδοσης συστημάτων με μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων. Η χρήση των τεχνικών αυτών επιτρέπει την συλλογή των μεταβλητών αυτών που έχουν μεγάλη προγνωστική δυνατότητα και που κατά συνέπεια μπορούν να απομονώσουν τα χαρακτηριστικά μιας απότομης βλάβης.

 

A7. Effects of Antiandrogen – Estrogen Treatment on Sexual and Endocrine

Parameters in Hirsute Women.

(Με Δ. Αδαμόπουλο κ.α.)

Αrchives of Sexual Behavior V. 17, Νο 5, pp 421-429, 1988.

 

Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι σεξουαλικές και ενδοκρινικές παράμετροι ομάδας 51 γυναικών κάτω από θεραπεία με Αντιανδρογόνα και Οιστρογόνα σε σύγκριση με ομάδα μαρτύρων.

 

Α8. Characterisation of Imminent Failure and Replacement Policies.

(Με Jerwood and Z. Keller)

Quality and Reliability Management 5, pp 56-64, 1988.

 

Στην εργασία αυτή δίνεται ένα μέτρο της αξιοπιστίας ενός συστήματος με n εξαρτήματα που ποσοτικοποιεί την κατάσταση του συστήματος σε δεδομένη χρονική στιγμή. Συνέπεια της ποσοτικοποίησης της κατάστασης του συστήματος είναι η δυνατότητα χαρακτηρισμού της άμεσης βλάβης και η πρόταση για την στρατηγική αντικατάστασης του εξαρτήματος που προκαλεί την βλάβη.

 

Α9. Οn the construction of Point Estimates for the Mahalanobis Distance in

Discriminant Analysis.

(Με D. Jerwood)

Bulletin of the Greek Mathematical Society Vol. 29, pp 13-25, 1988.

 

Στην εργασία αυτή εξάγεται ένας ασυμπτωτικός αμερόληπτος εκτιμητής της αληθούς απόστασης δ² του Mahalanobis και εξετάζεται η κατανομή της δειγματικής απόστασης D².

 

Α10. Prognosis in the Case of three Outcome Categories of Patients with

Application to Head Injuries.

(Με D. Jerwood and D. J.Price)

Research Report No SOR 88-25 University of Bradford, pp 31, 1988.

 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η κατάταξη ασθενών με βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση σε 3 ομάδες, αναλόγως της βαρύτητος.

Το πρόβλημα αποτελεί επέκταση της κατάταξης σε δύο ομάδες.

Τα λογιστικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν εφαρμόζουν ικανοποιητικότατα επί των δεδομένων, ενώ παράλληλα μια νέα τεχνική προτείνεται – εναλλακτική της κατά ζεύγη – διαχωριστικής ανάλυσης.

Συνέπεια της τεχνικής αυτής είναι η εύρεση ενός κανόνα κατάταξης που «αναγνωρίζει» άτομα και από τους τρεις πληθυσμούς.

 

Α11. Predicting the Potential for Recovery within 24 Hours of a Head Injury.

(Με D. Jerwood and D. Price)

Medical Informatics Vol. 14, pp 287-96, 1989.

 

Στην εργασία αυτή κατασκευάζεται με χρήση κλινικών και ραδιολογικών μετρήσεων 492 ασθενών, διαχωριστική συνάρτηση με την οποία επιτυγχάνεται η πρόγνωση ανάρρωσης εντός 24 ωρών από την στιγμή της εγκεφαλικής κάκωσης.

 

Α12. On the Choise of a Dirichiet Prior Distribution for Multinomial Distribution.

(Με P. Chiou)

Bulletin of the Greek Mathematical Society Vol. 30,pp 93-103, 1989

 

Στην εργασία αυτή γίνεται χρήση του μέτρου πληροφορίας Renyi για την επιλογή μιας Dirichlet prior συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας πολυωνυμικής κατανομής.

Η επιλογή επιτυγχάνεται με την μεγιστοποίηση του μέσου κέρδους πληροφορίας περί την παράμετρο θ, που παρέχεται από δείγμα προερχόμενο από a priori Dirichlet συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας g(θ,α).

 

Α13. Problems of Prognosis in Severe Head Injuries using Discriminant Analysis

Techniques.

(Με D. Jerwood and D. Price).

IMA Journal of Mathematics Applied in Medιcine and Biology, pp 199-217, 1990.

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ολοκληρωμένα τα συμπεράσματα που προκύπτουν με την εφαρμογή τεχνικών διαχωριστικής ανάλυσης στην πρόγνωση της εξέλιξης της κατάστασης των ασθενών μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση βαρειάς μορφής.

 

Α14. Diffusing capacity of the Lung and Nifedipine in Systemic Sclerosis.

(Με P.Sfikakis, M. Kyriakidis κ.α.)

Arthritis and Reumatism, Vol. 33, 1990

 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται, για πρώτη φορά με χρήση στατιστικών μεθόδων η επίδραση της Νιφεδιπίνης στην αύξηση της χωρητικότητας των πνευμόνων που πάσχουν από σκλήρυνση.

 

Α15. Early Stratification of Patients with Acute Myocardial Infraction: Systolic

Time Intervals Changes after Phenylerhrine Injection.

(Με M. Kyriakidis, P. Toutouzas κ.α.)

Kardiologia 1991 (Suppl. 1):70

 

Επιχειρείται , με την βοήθεια των μεταβολών των συστολικών διαστημάτων της αριστερής καρδιακής κοιλίας μετά την έγχυση φαινυλεφρίνης, η πρόωρη στρωματοποίηση ασθενών, μετά την εκδήλωση οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου.

 

Α16. Correlation of Reciprocal ST-segment. Depression after Acute MI with

Coronary Angiographic Findings.

(Με M. Kyriakidis, P. Toutouzas κ.α.)

Int. Journal of Cardiology, 36 (1992), pp 163-168.

 

Μελετήθηκαν 266 ασθενείς με Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με σκοπό την εκτίμηση της σημαντικότητας ηλεκτροκαρδιογραφικών «κατοπτρικών ειδώλων». Οι 266 ασθενείς διακρίνονται σε 4 ομάδες : Α1 με στένωση >85%, Α2 με στένωση δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας <85%, Β1 με στένωση >85%, στην αριστερή κατιούσα και Β2 με στένωση <85% στην αριστερή κατιούσα.

Η κατάσπαση του ST βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη σε βάθος και διάρκεια στην ομάδα Α1 σε σχέση με την Α2 (p = 0,02) καθώς και στην ομάδα Β1 σε σχέση με την Β2 (p=0,01).Το κλάσμα εξωθήσεως βρέθηκε μικρότερο στην ομάδα Α1 σε σχέση με την Α2 (p< 0,001) καθώς και στην Β1 σε σχέση με την Β2.

Ισχυρή θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ βάθους και διάρκειας της κατάσπασης του ST και του δείκτη Gensini ( r= 0,78, r= 0,84 ) για ανώτερο και κατώτερο έμφραγμα αντιστοίχως.

Συμπερασματικά, αυξημένο βάθος και αυξημένη διάρκεια της κατάσπασης του ST σε θέση αντιδιαμετρική του εμφράγματος είναι ενδεικτικά ισχαιμίας και σχετίζονται με την έκταση της στεφανιαίας νόσου, τον βαθμό στένωσης των αγγείων που αιματώνουν το απέναντι τοίχωμα και την δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας.

 

Α17. Εarly Venricular Fibriliation in Patients with A.M.I.:

Correlation with Coronary Angiographic Findings.

(Με M. Kyriakidis, P. Toutouzas κ.α.)

European Heart Journal (1993) 14, pp 364-368.

 

Σε δείγμα n= 226 ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου διαπιστώθηκε ότι ασθενείς που ενεφάνησαν πρώϊμη κοιλιακή μαρμαρυγή κατά την φάση του οξέως εμφράγματος έχουν μεγαλύτερης έκτασης στεφανιαία νόσο από ασθενή χωρίς πρώϊμη κοιλιακή μαρμαρυγή (Κ.Μ.) συμπέρασμα άγνωστο έως τώρα. Το γεγονός επιβεβαιώνεται από τον μεγαλύτερο δείκτη Gensini στους ασθενείς με μαρμαρυγή.

Συγκεκριμένα σε ασθενείς με (Κ.Μ. ) ο δείκτης Gensini βρέθηκε 29.3+ 4.8 ενώ σ’ ασθενή χωρίς ΚΜ ο δείκτης Gensini βρέθηκε 120.16+4.14. Το ακριβές επίπεδο σημαντικότητας P<0,001.

 

Α18. Στατιστική Ανάλυση των Χαρακτηριστικών των Σπουδαστών του ΚΕΠΠ.

ΚΕΠΠ, pp. 15, 1993

 

Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των σπουδαστών του ΚΕΠΠ, επιχειρείται στην ως άνω εργασία με σκοπό τον καθορισμό του profil τους.

Ο χρόνος από λήψεως πτυχίου το είδος πτυχίου και η κατά ειδικότητα και φύλλο εμφανιζόμενη ανεργία συνεξετάζονται και συσχετίζονται. Προτείνεται η παρακολούθηση των σεμιναριακών δραστηριοτήτων του ΚΕΠΠ με σκοπό την καταγραφή της αποτελεσματικότητας τους μέσα από κάποιου είδους follow up.

 

Α19. Στατιστική Προσέγγιση των Ισοθερμικών Καμπυλών Κατανάλωσης και

Προσφοράς Ο2 σε Βαρειά Ασθενείς.

(Με Κ. Τσίμπο.)

ΚΕΠΠ, 1993.

 

Στην εργασία αυτή ελέγχεται η ισχύς του νόμου Van’t Hoff σε δείγμα βαρέως ασθενών. Ελέγχεται η κατά Van’t Hoff υφιστάμενη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας των ατόμων και της κατανάλωσης Ο2.

 

Α20. Μεταβολές της Πιέσεως της Πνευμονικής Αρτηρίας στις Διάφορες Θέσεις

Κατακλίσεως με Καρδιακή Ανεπάρκεια.

(Με Μ. Κουρεμέτη, M. Kyriakidis, κ.α.)

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1993,10:355-359.

 

Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της χρησιμότητας των σημειουμένων μεταβολών της πιέσεων της πνευμονικής αρτηρίας ως εργαλείο πρόβλεψης της πορείας της νόσου.

 

Α21. Systolic Time Intervals after Phenylephrine Administration for early

Stratification of Patients after A.M.I.

(Με M. Kyriakidis, P. Toutouzas κ.α.)

The American Journal of Cardiology Volume 73, pp 6-10, January 1, 1994.

 

Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της χρησιμότητας των μεταβολών των συστολικών χρονικών διαστημάτων της αριστεράς κοιλίας μετά την χορήγηση φαινυλιφρίνης για τον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου λίγο μετά την διάγνωση οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Σε ασθενείς με κλάσμα εξωθήσεως <40% ο λόγος (PEP/LVET) της προεξωθήσεως περιόδου προς τον χρόνο εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας αυξήθηκε από 0,410 σε 0,535 (P=0,01) μετά την χορήγηση φαινυλιφρίνης, ενώ σε 56 ασθενείς με κλάσμα εξωθήσεως >40% καθώς και σε 12 υγιείς η αύξηση του λόγου PEP/LVET δεν ήταν σημαντική.

Συμπερασματικά η ανταπόκριση του λόγου PEP/LVET στην χορήγηση

φαινυλιφρίνης μετά από ΟΕΜ αποτελεί μία ακριβή, ασφαλή και μη επεμβατική μέθοδο για την έγκαιρη διαστρωμάτωση ασθενών.

 

Α22. Προβλεπόμενες Τιμές Βίαιας Ζωτικής Χωρητικότητας σε ΄Ελληνες της τρίτης

Ηλικίας.

(Με Γ. Φιλντίση, Σ. Καρατζά και Γ. Μπαλτόπουλο)

ΙΑΤΡΙΚΗ Vol 66(4),1994, ΣΕΛ. 385-389.

 

Οι έως σήμερα χρησιμοποιούμενες εξισώσεις του Grapo για την εκτίμηση της FVC (Βίαιας Ζωτικής Χωρητικότητας) Ελλήνων ασθενών της τρίτης ηλικίας απεδείχθησαν ανεπαρκείς.

Προτείνονται νέες εξισώσεις που αποδεικνύονται κατάλληλες για τον ελληνικό πληθυσμό με σφάλματα εκτίμησης της FVC σημαντικώς μικρότερα των σφαλμάτων κατά Grapo.

 

Α23. Προβλεπόμενες τιμές βίαια εκπνεόμενου όγκου στο 1ο sec σε Έλληνες της

Τρίτης ηλικίας.

(Με Γ. Φιλντίση, Σ. Καρατζά,Μ. Κανακάκη, Α. Δαμιανό και Γ. Μπαλτόπουλο)

Πνεύμων 1997, 10(2): 120-128

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή εκτιμητριών εξισώσεων για την εκτίμηση του βιαίως εκπνεόμενου όγκου αέρος στο πρώτο δευτερόλεπτο της εκπνοής ατόμων τρίτης ηλικίας. Το πολυμεταβλητό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε σε μη καπνιστές λευκής φυλής ηλικίας άνω των 60 ετών και των δύο φύλων. Η διαπίστωση της ανάγκης υιοθέτησης ειδικού μοντέλου για την εκτίμηση των προβλεπομένων τιμών του βιαίως εκπνεόμενου όγκου στον Ελληνικό πληθυσμό αποτελεί το συμπέρασμα της μελέτης αυτής. Το ειδικό αυτό μοντέλο διαφοροποιείται στα δύο φύλα του Ελληνικού πληθυσμού τρίτης ηλικίας.

Α24. Health Insurance Record: An Additional Educational Tool in Teaching Health

Insurance.

(Με A. Vozikis)

Health and Medical Informatics Education in Europe 57 (2000), pp 238-247.

 

Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την διδασκαλία θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια υγείας και απευθύνεται σε σπουδαστές που εκπαιδεύονται σε αυτά τα θέματα με τη βοήθεια Η/Υ.

 

Α25. Reference Values and Prediction Equations for FVC and FEV in the Greek

Elderly.

(Με Γ.Μπαλτόπουλο Γ.Φιλντίση, Σ. Καρατζά και Π. Μυριανθέα)

Lung (2000)178: 201-212

 

Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός εξισώσεων πρόβλεψης του βιαίως εμπνεόμενου όγκου αέρος και της βιαίας ζωτικής χωρητικότητας σε Έλληνες τρίτης ηλικίας. Το συμπέρασμα καταλήγει στη πρόταση χρησιμοποίησης εξειδικευμένων εξισώσεων για τον Ελληνικό πληθυσμό.

 

Α26. Dialysate calcium profiling during hemodialysis: Use and clinical implications.

(Με Ι.Κυριαζή, Ι. Γκλότσου, Λ. Μπιλιράκη, Ν. Σμυρνιούδη, Μ. Τριπολίτου και Ε.Γριμάνη)

Kidney International, Vol 61 (2002) pp 276-287

 

Στην μελέτη διερευνάται η πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων ωρών της διαδικασίας αιμοδιάλυσης ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Σε τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη πειραματική σχεδίαση 18 ασθενείς υπεβλήθησαν σε 4-ωρη αιμοκάθαρση με 1,25mmol/lt (A) ασβεστίου χαμηλής διαλυτότητας και σε 4-ωρη αιμοκάθαρση με χορήγηση 1,25mmol/lt ασβεστίου χαμηλής διαλυτότητας κατά τις δύο πρώτες ώρες και με 1,75 mmol/lt ασβεστίου υψηλής διαλυτότητας κατά τις δύο τελευταίες ώρες. (Β)

Μετά το πέρας των διαδικασιών αυτών οι ίδιοι ασθενείς υπεβλήθησαν σε 4-ωρη αιμοδιάλυση με 1,5mmol/lt ασβεστίου μέσης διαλυτότητας (Γ)

Η παρατηρηθείσα πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ωρών της αιμοδιάλυσης στις δύο ομάδες Α και Β δεν σημειώθηκε στην ομάδα Γ στην οποία όμως παρατηρήθηκε αύξηση της καρδιακής παροχής. Με εξατομίκευση συνεπώς της δόσης στην ομάδα Γ επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης και η εξ’ αυτής ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης υπερασβεστιαιμίας.

 

Α27. Diagnostic Test for the Discrimination between Interictal Epileptic and Non-

Epileptic Pathological EEG Events using Auto- Cross-Corrilation Methods.

(Με Δ. Πούλο, Β. Χρυσικόπουλο και Α.Ευαγγέλου.)

Am.J. END Technol. 43: pp 228-240, 2003

 

Στην παρούσα μελέτη το πρόβλημα κατηγοριοποίησης μεταξύ επιληπτικού ατόμου που έχει παρουσιάσει στο παρελθόν απώλεια συνείδησης και μη – επιληπτικού εξετάζεται μέσω των ηλεκτροεγκεφαλογραφικών χαρακτηριστικών τους που κατά την καταγραφή τους φαινομενικά δεν εμφανίζουν παθολογικά στοιχεία. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι βασισμένη σε έναν νέο αλγόριθμο, ο οποίος παράγει συντελεστές αυτό­ συσχέτισης από ένα κατάλληλο, και επιλεγμένο ηλεκτροεγκεφαλογραφικό τμήμα. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των συντελεστών είναι βασισμένα σε μια φασματική επιλογή στοιχείων που περιέχονται στην άλφα, βήτα και γάμα δραστηριότητα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων αυτών χρησιμοποιώντας τον στατιστικό έλεγχο τ-τεστ απέδειξε την στατιστική εγκυρότητα της μεθόδου.

 

Α28. Bayesian Models for medical image biology using Monte Carlo Markov chain

techniques.

(Με Σ. Ζήμερα)

Mathematical and Computer Modelling Elsevier Journals (Editorial Number: MCM 6), 2004

 

Μοντέλα όπως τα Μαρκοβιανά τυχαία πεδία (Markov random fields) χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην στατιστική ανάλυση και μοντελοποίηση στοχαστικών εικόνων την τελευταία δεκαετία. Εφαρμογές των μοντέλων αυτών είναι γνωστές στην κλασσική ανάλυση εικόνας καθώς και στην ανάλυση εικόνων με εφαρμογές στην αρχαιολογία, ιατρική, βιολογία, ωκεανογραφία κ.α.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα στην ανάλυση εικόνων είναι (1) η επιλογή ενός μοντέλου γειτνίασης (neighbourhood model) δυνάμενου να εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο την βασική δομή (spatial structure) της εφαρμογής και (2) η εκτίμηση των παραμέτρων του συγκεκριμένου μοντέλου.

Στην εργασία αυτή προτείνονται διαφορετικά μοντέλα γειτνίασης ανάλογα με τον αριθμό των παραμέτρων τους και την σχέση των εικονιδίων της εικόνας με τους γειτονές τους: Επίσης προτείνονται νέες αλγοριθμικές τεχνικές εκτίμησης μοντέλων γειτνίασης μεταξύ των διαφορετικών εικονιδίων (pixels) της εικόνας με την χρήση μεθόδων μέγιστης πιθανοφάνειας ή pseudo- μέγιστης πιθανοφάνειας (Besag 1974; 1986). Οι παραπάνω μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν σε προσομοιωμένα δεδομένα από στοχαστικές κατανομές (διωνυμική και Poisson). Η δημιουργία των στοχαστικών αυτών μοντέλων έγινε με βάση τον αλγόριθμο του δειγματολήπτη Gibbs. Πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν με εφαρμογές στην βιολογία (Diggle 1983).

 

Α29. Part 1: Comparative Analysis of the Computational Geometry and Neural

Network Classification Methods for Person Identification Purposes Via the

EEG.

(Με Μ.Πούλο, Μ. Ραγκούση, Β. Χρυσικόπουλο και Α. Ευαγγέλου)

J. Discrete Math. Sci. Cryptography 7, No.3, 319-347 (2004).

 

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε το πρόβλημα της ταυτοποίησης του ατόμου μέσω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εξάγονται από το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Για την επίλυση αυτού του προβλήματος ερευνώνται οι κατάλληλες μέθοδοι για την εξαγωγή και την κατηγοριοποίηση αυτών των ιδιαίτερων ηλεκτροεγκεφαλογραφικών χαρακτηριστικών. Προηγούμενη έρευνα στην εξαγωγή ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών παρήγαγε έναν μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών από επιλεγμένα ΗΕΓ μεταβλητού μήκους. Εντούτοις, είναι γνωστό ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι κατηγοριοποίησης αυτών των χαρακτηριστικών όπως τα νευρωνικά δίκτυα είναι ανεπαρκείς. Για αυτόν τον λόγο, στο παρόν άρθρο αναπτύσσουμε έναν κατηγοριοποιητή που βασίζεται σε γνωστούς αλγορίθμους υπολογιστικής γεωμετρίας. Προκειμένου να καθορισθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης μεθόδου την συγκρίνουμε με έναν συμβατικό νευρωνικό δίκτυο (RBF) χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις τις ίδιες μεθόδους (προ) επεξεργασίας σήματος. Τα αποτελέσματα από την σύγκριση των δύο μεθόδων έδειξε ότι η υπολογιστική γεωμετρία υπερτερεί του νευρωνικού δικτύου κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 5-12%.

 

Α30. Part 2: Statistical Evaluation of Computational Geometry and Neural

Network Classification Methods for Person Identification Purposes via the

EEG

(Με M. Πούλο, E. Kaφετζόπουλο, M. Ραγκούση)

J. Discrete Math. Sci. Cryptography 8, No.1, 27-47 (2005).

 

Στην παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα κατηγοριοποίησης της προτεινόμενης μεθόδου που στηρίζεται σε αλγόριθμους υπολογιστικής γεωμετρίας και εκείνοι ενός νευρωνικού δικτύου (RBF), που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο μέρος (part 1) αξιολογούνται στατιστικά. Ο στόχος αυτής της στατιστικής διαδικασίας είναι να επιβεβαιωθεί ότι η μέθοδος της υπολογιστικής γεωμετρίας είναι στατιστικά εγκυρότερη από ότι ενός νευρωνικού δικτύου RBF όσον αφορά τη σωστή κατηγοριοποίηση διανυσμάτων ΗΕΓ και επιπλέον να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών, που εμφάνισαν ότι τα ΗΕΓφήματα ενός ατόμου μεταφέρουν ιδιαίτερα "γενετικά" χαρακτηριστικά. Οι στατιστικοί μέθοδοι που εφαρμόσθηκαν ήταν ο έλεγχος ομοιογένειας των αποτελεσμάτων κατηγοριοποίησης χρησιμοποιώντας τον έλεγχο χ2, ο έλεγχος Κ Cohen και ο έλεγχος διωνυμικής κατανομής. Τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου επιβεβαίωσαν τη" στατιστική υπεροχή της προτεινόμενης μεθόδου σε σχέση με το νευρωνικό δίκτυο.

 

Α31. Ποιοτική Αξιολόγηση των Χαρακτηριστικών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

«Εκπαίδευση Ενηλίκων», τεύχος 5, σελ 29-34, 2005

 

Μελετήθηκε δείγμα 505 υποψηφίων για εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών και μελετήθηκαν οι μεταβλητές Φύλο, Ηλικία, Επίπεδο Εκπαίδευσης και η Εμπειρία σε Παιδαγωγικούς, Επαγγελματικούς και Διδακτικούς Τομείς. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προσδιορίζουν και τις ανάγκες που προκύπτουν για την εκπαίδευση των Εκπαιδευτών προκειμένου να προσφέρουν αποτελεσματικά στο Τομέα της Κατάρτισης και επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Α32. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Στοιχείων Εργατικών Ατυχημάτων

(Με Α. Βοζίκη)

Επιστημονική Επετηρίδα προς τιμήν του Καθ. Α. Χ. Παναγιωτόπουλο, σελ. 297 - 316, τόμος Ά, Πειραιάς 2006

 

Α33. Cardioprotective effect of metoprolot and enalapril in doxorubicin-treated lymphoma patients: A prospective parallel-group, randomized, controlled study with 36-month follow up

(Με P. Georgakopoulos )

American Journal of Hematology, Vol 86, Issue 11, pages 894-896, Nov. 2010

 

A34. A survey on the Trust and Security Models of Mobile Agent Platforms

(Με Μ. Fragkakis, N.Alexandris )

To appear in the Journal of Information and Optimization Sciences.

Β. ANAKOIΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Β1. Outcome Prediction for ventilated Head-Injury Patients

(Με S. Firn και Ζ. Keller)

Ζentraleuropaisxher Anasthesiekongress 10-14. September 1985, Graz, Osterreich.

 

Στην εργασία αυτή που ανακοινώθηκε στο συνέδριο αναισθησιολογίας του Graz, Zak 85 επιχειρείται ο διαχωρισμός μιας ομάδας ασθενών σύμφωνα με την πιθανότητα επιβίωσης. Η ιδιαιτερότητα οφείλεται α) στο γεγονός ότι οι ασθενείς ευρίσκοντο κάτω από συνεχή οξυγόνωση και β) ότι η κλίμακα του βάθους κώματος ήταν διαφορετική από την γνωστή κλίμακα της Γλασκώβης.

 

Β2. Predictive Indices in Vertilated Intensive Care Patients.

(Με S. Firn και D. Munroe)

Third congress of the Bulgarian Society of Anaesthesiologists, 11-14 October 1985 Smolyan, Bulgaria.

 

Στην εργασία αυτή προτείνονται δείκτες πρόγνωσης της εξέλιξης διασωληνωμένων ασθενών που βρίσκονται στην μονάδα εντατικής παρακολούθησης.

 

Β3. Calculated Probabilities of Head In jury Complications.

(Με D. Jerwood και D. Price)

Intensive Therapy Workshop, Royal Institution, 5 March 1986, Kent, England.

 

Στην εργασία αυτή που ανακοινώθηκε στο Royal Institution παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής πιθανοθεωρητικού μοντέλου για τον υπολογισμό πιθανότητας επιπλοκών μετά από φαινομενικά ήπια κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

 

Β4. Attempt to Expedite Recognition of Postraumatic Haematomas.

(Με D. Price, D. Jerwood, P. Vanhille)

Athens Joint Meeting of the Hellenic Neurosurgical Society and the British Society of Neurosurgical Surgeons, September 1986, Athens, Grece

 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανίχνευση μετατραυματικού αιματώματος με σκοπό την παραπομπή του ασθενούς για scanning.

 

Β5. Prediction of Haematomas Following Head Injury.

(Με D. Jerwood και D. Price)

Royal College of Physicians, 21 May 1986.

 

Στην εργασία αυτή που αποτελεί ανακοίνωση στο workshop του Royal College of Physicians ανακοινώνονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν με την εφαρμογή μεθόδων της Cluster και Factor ανάλυσης πάνω σε μια από τρεις σειρές ασθενών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με σκοπό την λήψη αποφάσεων, σε ότι αφορά την παραπέρα αντιμετώπιση και παρακολούθηση του ασθενούς.

 

 

Β6. Endocrine Treatment in Micromastia

(Με Δ. Αδαμόπουλο)

First European Congress of Endocrinology 21-25 June 1987, Copenhagen, Denmark και 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, 9-10 Απριλίου 1987, Θεσσαλονίκη.

 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αποτελεσματικότητα ενδοκρινικής θεραπείας της μικρομαστίας και η διάρκεια των αποτελεσμάτων του επιτυγχάνονται.

 

Β7. Σχετίζεται η Αυξημένη Ανδρογονική Δραστηριότητα με τη Συχνότητα

Βρογχοκήλης στις γυναίκες.

(Με Δ. Αδαμόπουλο)

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, 9-10 Απριλίου 1987, Θεσσαλονίκη

 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η σχέση αυξημένης ανδρογονικής δραστηριότητας με την συχνότητα βρογχοκήλης στις γυναίκες. Διαπιστώθηκε ότι κάτω από συνθήκες διαταραγμένης βιοδιαθεσιμότητας, η ανδρογονική δραστηριότητα σχετίζεται αμφίδρομα με τη διάγνωση του θυρεοειδή στις γυναίκες.

 

Β8. Prevalence of Undiagnosed Abnormal Carbonhydrate Metabolism in a

Rural Population.

(Με Κ. Τσίμπο, Κ. Λυμπερόπουλο)

2nd Meeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes, 20-23 April 1988, Athens, Greece.

 

Στην εργασία αυτή σε δείγμα 1160 κατοίκων αγροτικών περιοχών που ασχολούνται με χειρονακτική εργασία μελετήθηκε η ύπαρξη αδιάγνωστου παθολογικού μεταβολισμού υδατανθράκων.

 

Β9. Problems of Prognosis in Severe Head Injuries Using Discriminant Analysis.

(Με D. Jerwood)

Conference on Applications of Statistics in Medιcine, University College,Cardiff April 1988.

 

Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή διαχωριστικής ανάλυσης στην πρόγνωση της πορείας του ασθενούς μετά από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

 

Β10. Μεταβολές της Πιέσεως της Πνευμονικής Αρτηρίας στις Διάφορες Θέσεις

του Σώματος κατά τον Κλινοστατισμό σε Ασθενείς με Καρδιακή

Ανεπάρκεια

(Με Μ. Κουρεμέτη, Μ. Κυριακίδη κ.α.)

Αbstracts ΙΧ Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου, Αθήνα, 1990.

 

Κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η μεταβολή της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας οφείλεται στην θέση του σώματος του ασθενούς.

 

Β11. Συσχέτιση του Μεγέθους και της Διάρκειας της Εικόνας του Κατόπτρου

στο Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου με την Κατάσταση των Στεφανιαίων

Αρτηριών όπως προκύπτει από την Στεφανιογραφία.

(Με Χ. Σκούρο, Μ. Κυριακίδη κ.α.)

Αbstracts ΧΙ Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου, Αθήνα, 1990.

 

Μελετώνται 226 ασθενείς που υπέστησαν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) και συμπεραίνετε με εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ότι ο μεγάλος αριθμός όπως και η μεγάλη χρονική διάρκεια της κατάστασης του ST στο ΟΕΜ υποδηλώνει την ύπαρξη πολυαγγειακής νόσου.

 

Β12. Συσχέτιση των Αγγειοκαρδιογραφικών και Ηλεκτροκαρδιογραφικών

ευρημάτων με την επίπτωση της πρωϊμης μαρμαρυγής στο οξύ έμφραγμα

του μυοκαρδίου.

(Με Μ. Κυριακίδη, Π. Τούτουζα κ.α.)

Αbstracts ΧΙ Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου, Αθήνα, 1990.

 

Στη παρούσα μελέτη γίνεται συσχέτιση Αγγειογραφικών και Ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρημάτων

 

Β13. Τα Συστολικά Χρονικά διαστήματα της Αριστερής Κοιλίας στην Πρώιμη

Ανίχνευση Ασθενών Υψηλού Κινδύνου μετά από Οξύ Έμφραγμα του

Μυοκαρδίου

(Με Α. Αντωνόπουλο, Μ. Κυριακίδη κ.α.)

Αbstracts ΧΙΙ Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου, Ρόδος, 1991

 

Μελετά δεδομένα από 76 ασθενείς με μεθόδους διαχωριστικής ανάλυσης και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά αυτών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.

 

Β14. Ο Ρυθμός Μείωσης της Ζωτικής Χωρητικότητας στην Τρίτη Ηλικία.

(Με Γ. Μπαλτόπουλο, Γ. Φιλντίση κ.α.)

Abstracts 18ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου 12-16 Μαϊου 1992, Αθήνα.

 

Στην εργασία αυτή ελέγχεται με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων ο ρυθμός μείωσης της ζωτικής χωρητικότητας σε Έλληνες τρίτης ηλικίας και αποδεικνύεται ότι είναι μεγαλύτερος του προβλεπομένου από τις πρότυπες εξισώσεις του Grappo.

 

Β15. Risk of upper Gi bleeding among ex-smokers..

(Με Κ. Τριανταφυλλίδη, Ρ. Χαιρεκάκη, Γ.Σμυρλή και Δ. Νικολάκη)

Abstracts II United European Gastroenterology week Barcelona 1993

 

Στην εργασία αυτή μελετάται δείγμα 159 ασθενών και προκύπτει στατιστικά ότι ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι σαφώς μεγαλύτερος για πρώην καπνιστές

Β16. Sex differences in coronary artery disease.

(Με Μ. Κyriakidis, A. Antonopoulos κ.α.)

ΧΙΙ Congress of the European Society of Cardiology Βερολίνο 1994.

 

Μελετήθηκαν με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων οι παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου στα δύο φύλα.

 

Β17. Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα στην Ελλάδα 1982-1993:

Παράγοντες που επηρεάζουν την Θνητότητα

(Με Φ. Καρδαρά, Κ. Τσίμπο κ.α.)

Abstracts 21ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, 9-13 Μαϊου 1995, σελ. 32

 

Στην εργασία αυτή μελετάται η περίπτωση 131 ασθενών οι οποίοι και κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το z-score που υπολογίσθηκε από μια διαχωριστική συνάρτηση.

 

Β18. Ζήτηση Αποκατάστασης της Διαβατότητας των Σαλπίγγων μετά από

Λαπαροσκοπική Στειροποίηση με Διάφορες Μεθόδους.

(Με Λ. Γιαννίκο,Γ. Ιατράκη και Κ. Τσίμπο)

Αbstracts 21 Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου 1995.

 

Σε αυτήν έγινε με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων η εκτίμηση του ποσοστού των γυναικών που προσέρχονται με αίτημα την αποκατάσταση της γονιμότητας μετά από λαπαροσκοπική στειροποίηση.

 

Β19. Στατιστική Προσέγγιση των Ισοθερμικών Καμπύλων Κατανάλωσης και

Προσφοράς Οξυγόνου σε Βαρειά Ασθενείς.

(Με Γ. Φιλντίση, Κ. Τσίμπο και Γ. Μπαλτόπουλο)

Αbstracts 21ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου , Αθήνα 1995, σελ. 68

 

Στην εργασία αυτή επιτυγχάνεται η στατιστική προσέγγιση των Ισοθερμικών Καμπύλων κατανάλωσης και προσφοράς οξυγόνου σε βαρέως Ασθενής και εξετάζεται με στατιστικές μεθόδους η ισχύς του νόμου Van’t Hoff σε δείγμα βαρέως ασθενών.

 

 

Β20. «Βάση Δεδομένων για τη Συλλογή και Στατιστική Επεξεργασία Στοιχείων

Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Υγείας».

(Με Α. Βοζίκη)

Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (1997)

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια βάση δεδομένων η οποία έχει τη δυνατότητα καταγραφής και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων που προκύπτουν από το περιεχόμενο και τη χρήση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Η βάση αυτή έχει στόχο να προσφέρει την αναγκαία πληροφόρηση για την λήψη αποφάσεων και τη χάραξη ασφαλιστικής πολιτικής στον τομέα των ασφαλειών υγείας.

 

Β21. Ανάλυση Συνθηκών Αγοράς για τον Σχεδιασμό και Διείσδυση Νέων

Προϊόντων.

(Με Γ. Σμυρλή και Δ. Δεσπότη)

Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (1997)

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μέθοδος για τον εντοπισμό χωρών διείσδυσης νέων προϊόντων σε δεδομένο τμήμα μιας αγοράς και προσδιορίζεται το εύρος των τιμών των φυσικών χαρακτηριστικών τα οποία αντιστοιχούν στα υπό σχεδιασμό προϊόντα

 

Β22. Ανάλυση Ποιοτικής Διαφοροποίησης Προϊόντων. Εφαρμογή στην Αγορά

Αυτοκινήτων

(Με Γ. Σμυρλή και Δ. Δεσπότη)

Πρακτικά 11ου Συνεδρίου ΕΕΕΕ, Αθήνα (1997)

 

Στην εργασία αυτή προτείνεται μέθοδος με την οποία από σύνολο χαρακτηριστικών μερικών ανταγωνιστικών προϊόντων, εντοπίζονται εκείνα που ερμηνεύουν την ποιοτική διαφοροποίησή τους.

Ως κύρια μέθοδος ανάλυσης χρησιμοποιείται η κατά βήματα διαχωριστική ανάλυση η οποία παράγει το τελικό γραμμικό μοντέλο διαχωρισμού. Στη συνέχεια εξετάζεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τον υπολογισμό αναλυτικών συναρτήσεων χρησιμότητας των χαρακτηριστικών με την χρήση μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης.

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε πραγματικά δεδομένα από την αγορά αυτοκινήτου.

 

Β23. Prediction Equation for Forced Expiratory Volume in the Elderly: The

Greek Proposal.

(Με Γ.Μπαλτόπουλο, Γ.Φιλντίση κ.α.)

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Vol. 155 Number 4 (1997). Αbstracts 1997 International Conference, May 16-21, San Francisco California.

 

Στην εργασία αυτή το κύριο συμπέρασμα είναι ότι η εφαρμογή των Ελληνικών Εξισώσεων πρόβλεψης, οδηγεί σε ακριβέστερη ερμηνεία των δοκιμασιών λειτουργικότητας των πνευμόνων. Τούτο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα ήταν χρήσιμο κάθε χώρα να έχει τις δικές της εξισώσεις πρόβλεψης.

 

Β24. Oxygenation Improvement in Criticelly ill Patients Treated with

Intravenous Immunoglobulin.

(Με Γ. Φιλντίση, Χ. Τσαρούχα, Κ. Τσίμπο και Γ. Μπαλτόπουλο)

The 7th world Congress of Intensive and Critical Care Medicine (1997) Ottava, Canada, Abstracts p. 97., ICV

 

Το συμπέρασμα αυτής της έρευνας είναι ότι η χορήγηση του Immunoglopulen βελτιώνει κατά ένα στατιστικώς σημαντικό τρόπο, την κατανάλωση οξυγόνου και ότι η βελτίωση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλες παραμέτρους.

 

Β25. Διαχωριστικές και Στατιστικές Τεχνικές για την Εκτίμηση της

Προγνωστικής Ικανότητας του Χαλκού των α2σφαιρινών του ορού του

αίματος και της ΤΚΕ σε Ασθενείς με τη Νόσο του Hodgkin.

(Με K. Tσίμπο και Β. Μπαρμπούνη)

Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Μάϊος 1997

 

Η εργασία αυτή προτείνει ένα εργαλείο πρόβλεψης της συμπεριφοράς της νόσου ενώ η εκτιμηθείσα συνάρτηση πλήρους ύφεσης της νόσου επιτρέπει πρόβλεψη υποτροπής της πριν αυτή γίνει κλινικά ανιχνεύσιμη με μόνη απαραίτητη πληροφορία το επίπεδο του χαλκού στον όρο του αίματος.

 

Β26. Supporting Product Selection on the Web: A basis for Consumer

Preference Analysis.

(Με Γ. Σμυρλή και Δ. Δεσπότη)

Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, Athens, Greece (1999) Vol I- 373-375

 

Σε αυτή την εργασία αναλύονται με τη χρήση και στατιστικών μοντέλων χρήσιμες πληροφορίες για τον ρόλο των διαφόρων κριτηρίων στην επιλογή ενός προϊόντος

Β27. Ποιοτική Kατάταξη Προϊόντων με Χρήση Δυαδικών Μεταβλητών.

(Με Γ. Σμυρλή και Δ. Δεσπότη)

Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Σπέτσες (1999)

σελ. 507-515

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει το πρόβλημα της ποιοτικής αξιολόγησης προϊόντων και προτείνει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις από το χώρο πολυκριτήριας και της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης σε δείγμα αυτοκινήτων της Ελληνικής Αγοράς προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάταξή τους ως προς την πληρότητα του εξοπλισμού τους.

 

Β28. Σύγκριση Διαχωριστικών Τεχνικών και ΤΝΔ σε δείγμα Στεφανιαίων

Ασθενών.

(με Α. Κόκλα, Κ. Συριόπουλο και Ρ. Μαρκέλλο)

Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Φλώρινα (2000).

 

Σε αυτή την εργασία το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα αποτελούν ένα καλύτερο μέτρο πρόβλεψης της στεφανιαίας νόσου.

 

Β29. A Mathematical Model for the Gensini Index.

(με Α. Κόκλα και Γ. Τζαβέλα)

Πρακτικά του Inaugural EuroconferenceEastern Mediterranean Region

International Biometric Society 2001.

 

Ο δείκτης Gensini είναι ένας εμπειρικός δείκτης που κατατάσσει τη Στεφανιαία Νόσο ανάλογα με τη σοβαρότητά της.

Στην εργασία αυτή προτείνεται ένας άλλος δείκτης, ο DSN, που δίνει το βαθμό σοβαρότητας της νόσου βάσει μιας μαθηματικής συνάρτησης.

Ο έλεγχος των στατιστικών ιδιοτήτων αυτού του δείκτη έγινε με τη μελέτη δείγματος 416 ατόμων με στεφανιαία νόσο που έδειξε ότι υπάρχει ισχυρή γραμμική σχέση του δείκτη DSN με το δείκτη Gensini.

 

Β30. Randomized Study of Docetaxel and Mitoxantrone Versus Docetaxel, Mitoxantrone and Letrozole as First-Line Therapy in Advanced Breast Cancer.

(Με C.Gennatas, D.Mouratidou, N.Tsavaris κ.α)

ASCO 2001

 

Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση αποτελεσματικότητας και της τοξικότητας ενός συνδιασμού των φαρμάκων Docetaxel και Mitoxantrone, ως προς τον ίδιο συνδιασμό ενισχυμένο με Letrozole.

Από τη σύγκριση αυτή δεν προέκυψε σημαντικά στατιστική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αυτών “cocktails” φαρμάκων.

 

 

Β31. Μελέτη για τις Προδιαγραφές του Περιεχομένου των Προγραμμάτων

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

(με Δ.Βεργίδη)

15ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών . Τρίπολις 2002.

 

Σε αυτή την εργασία γίνεται μια στατιστική ανάλυση δείγματος Εκπαιδευτών Ενηλίκων από την οποία προέκυψε ότι οι Εκπαιδευτές αυτοί έχουν υψηλό επίπεδο σπουδών, σημαντική διδακτική εμπειρία και δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα.

 

Β32. Bayesian Models for Medical Image Biology using Monte Carlo Markov

Chain Techniques.

(Με Στ.Ζήμερα)

Παρουσιάστηκε στο ICCMSE 2003

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται Μπευσιανά Μοντέλα για την ερμηνεία Βιολογικών φαινομένων με την χρήση Τεχνικών του δειγματολήπτη Gibbs. Προτείνονται μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων των μοντέλων βασιζόμενες στον έλεγχο του λόγου πιθανοφανειών.

 

 

 

Β33. Η Επιδημιολογία των Σχολικών Ατυχημάτων: Συμπεράσματα από έρευνα

σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

(Με Α.Βοζίκη)

Πρακτικά του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Λευκάδα (2004)

 

Για την έρευνα αυτή σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε μια ειδική μέθοδος καταγραφής των ατυχημάτων που συμβαίνουν στο σχολείο.

Στόχος είναι η διερεύνηση της συχνότητας και των αιτιών αυτών των ατυχημάτων σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 


Γ. ΒΙΒΛΙΑ

 

Γ1. Εισαγωγή στην Θεωρία Εξισώσεων (με Ε. Φούντα)

Γ2. Ειδικά Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας με Εφαρμογές στη Στατιστική.

( με Μ. Γεωργιακόδη)

Γ3. Θεωρία Αξιοπιστίας

Γ4. Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Τόμ. Ι και ΙΙ

(με Κ. Τσίμπο)

Γ5. Στατιστική για την Γ τάξη Ενιαίου Λυκείου.

(επικεφαλής συγγραφικής ομάδας)

Γ6. Λύσεις των Ασκήσεων της Στατιστικής για την Γ τάξη Ενιαίου Λυκείου

(επικεφαλής συγγραφικής ομάδας)

Γ7. Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

(με Ι. Τριανταφύλλου)